Region:   International United States Sweden

19 sep. 2022  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från extra bolagsstämma i Bioservo

Bioservo Technologies Aktiebolag (”Bolaget”) avhöll extra bolagsstämma den 19 september 2022. Stämman har genomförts genom att aktieägarna har röstat på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid extra bolagsstämman fattades de huvudsakliga beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I BIOSERVO TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.


Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av högst 9 478 992 units bestående av en (1) ny aktie och (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2 (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen för varje unit i Företrädesemissionen fastställdes till 3,20 kronor. Genom kapitalanskaffningen tillförs Bolaget ca 30,3 miljoner kronor före emissionskostnader, och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kan Bioservo tillföras högst ytterligare ca 30,3 miljoner kronor.

I huvuddrag gäller följande villkor för units. Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning, under perioden från och med den 26 september 2022 till och med den 10 oktober 2022. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske på separat anmälningssedel, under perioden från och med den 26 september 2022 till och med den 10 oktober 2022. Handel med uniträtter beräknas ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 26 september till och med den 5 oktober 2022. 

Två (2) teckningsoptioner medför rätt att under perioden från och med den 4 september 2023 till och med den 18 september 2023 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 21 augusti 2023 till och med den 1 september 2023, dock lägst 3,20 kronor och högst 6,40 kronor per aktie.
Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 21 september 2022.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, i enlighet med styrelsens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier till garanterna i Företrädesemissionen. 

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra emission av aktier som garantiersättning till garanterna i Företrädesemissionen. Antalet aktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet aktier som motsvarar den överenskomna garantiersättning som Bolaget har att utge garanterna.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt till de fullständiga förslagen vilka har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Petter Bäckgren, VD
petter.backgren@bioservo.com
+46 8 21 17 10

Om Bioservo Technologies
Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva. Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.
För mer information, vänligen besök www.bioservo.com.

 

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bioservo i någon jurisdiktion, varken från Bioservo eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida efter att Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna Units i Bioservo kommer endast att ske genom Prospektet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 21 september 2022 på Bioservos hemsida, www.bioservo.com. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör annonsering i enlighet med artikel 2 k) i Prospektförordningen

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Ryssland, Belarus, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA, eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
 

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bioservos aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som t.ex. "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bioservo anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bioservo inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.