Region:   International United States Sweden

25 apr. 2023  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från årsstämma i Bioservo Technologies AB (publ) den 25 april 2023

Bioservo AB (publ) har hållit årsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2022. Stämman beslutade att hela beloppet till stämmans förfogande ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2022.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade vidare att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma skall vara oförändrade och utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och för envar styrelseledamot 80 000 kronor. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
Stämman beslutades i enlighet med framlagt förslag att, för tiden intill nästa årsstämma, utse Anders Lundmark (omval), Runar Bjørklund (omval), Nikolaj Sørensen (omval) samt Kerstin Valinder Strinnholm (omval) och Margit Alt Murphy PhD (omval) till styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande valdes Anders Lundmark. 

Beslutades i enlighet med framlagt förslag att, för tiden intill nästa årsstämma, utse Lars Kylberg, PWC (nyval) till bolagets revisor. 

Beslut om ändring av bolagsordningen 
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens så att gränserna för antalet aktier ökar från lägst 18 000 000 aktier och högst 72 000 000 aktier till lägst 28 000 000 aktier och högst 112 000 000 aktier samt att gränserna för aktiekapitalet ökar från lägst 3 600 000 kronor och högst 14 400 000 kronor till lägst 5 600 000 kronor och högst 22 400 000 kronor.

Utöver ovanstående föreslog styrelsen även vissa redaktionella ändringar av bolagsordningen som beslutades på stämman.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler, emission av teckningsoptioner, och/eller en kombination av dessa, s.k. units. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission av aktier, konvertibler, teckningsoptioner och/eller units med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Teckningsoptioner ska kunna emitteras vederlagsfritt.

Om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva. Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka. Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.
För mer information, vänligen besök www.bioservo.se