Senaste nytt

Kommuniké från årsstämma i Bioservo Technologies AB (publ) den 3 maj 2022 (regulatorisk information)

Bioservo Technologies AB Delårsrapport januari – mars 2022 (regulatorisk information)

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

03 maj, 2022  ·  Regulatorisk information

Kommuniké från årsstämma i Bioservo Technologies AB (publ) den 3 maj 2022

Bioservo AB (publ) har hållit årsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2021. Stämman beslutade att hela beloppet till stämmans förfogande ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2021.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade vidare att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma skall vara oförändrade och utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och för envar styrelseledamot 80 000 kronor. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
Stämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av 5 ordinarie ledamöter.

Beslutades i enlighet med framlagt förslag att, för tiden intill nästa årsstämma, utse Anders Lundmark (omval), Runar Bjørklund (omval), Nikolaj Sørensen (omval) samt Kerstin Valinder Strinnholm (omval) och Margit Alt Murphy PhD (omval)  till styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande valdes Anders Lundmark. Noterades att Kunal Pandit avböjt omval. 

Beslutades i enlighet med framlagt förslag att, för tiden intill nästa årsstämma, utse Anna Stenberg, Mazars SET Revisionsbyrå AB (omval) till bolagets revisor. 

Beslut om ändring av bolagsordningen 
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningens bestämmelser avseende aktiekapital samt antalet aktier enligt följande:

Nuvarande lydelse: Föreslagen ändrad lydelse:
§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor.
§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 3 600 000 kronor och högst 14 400 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 6 000 000 stycken och högst 24 000 000 stycken.
§ 5 Antalet aktier
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 18 000 000 stycken och högst 72 000 000 stycken.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission
Beslutades om bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om (i) nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en omfattning av aktiekapitalets gränser efter ändringen som följer av punkt 11 ovan, samt (ii) nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som inte får medföra att Bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i Bolaget ökas med mer än totalt 20 procent i förhållande till tidpunkten för årsstämman. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, betalning genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att Bolaget skall kunna emittera aktier för att möjliggöra betalning av köpeskilling vid förvärv av företag eller rörelse samt kunna göra emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Beslut om antagande av nytt prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram LTIP 2022
Årsstämman beslutade, i enighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och anställda i Bioservo.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Bioservos hemsida, www.bioservo.se

Kort om Bioservo Technologies
Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva.

Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se