Region:   International United States Sweden

24 mars 2023  ·  Regulatorisk information

Kallelse till årsstämma i Bioservo Technologies AB (publ)

Aktieägarna i Bioservo Technologies AB (publ), org. nr 556650-7264 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdag den 25 april 2023 klockan 16.00, Torshamnsgatan 35, Kista.

Rätt att deltaga och anmälan
Aktieägare som vill delta på årsstämman ska

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok måndag den 17 april 2023,
 2. dels senast onsdagen den 19 april 2023 anmäla sig skriftligen per post till Bioservo Technologies AB (publ), Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista eller per e-post till invest@bioservo.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person-, eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att utnyttja sin rösträtt vid stämman. Förutom att anmäla sig, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 17 april 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 19 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.bioservo.com, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Årsredovisning
Bolagets årsredovisning kommer att finnas tillgänglig den 30 mars 2023 på bolagets hemsida www.bioservo.com. Det går även att få årsredovisningen per post vid förfrågan.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 8. Beslut om:
  a)    fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  b)    dispositioner beträffande aktiebolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  c)    ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 10. Val till styrelsen och val av revisor
 11. Beslut om ändring av bolagsordningen
 12. Beslut om emissionsbemyndigande
 13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Till årsstämmans ordförande föreslås Anders Lundmark.

Arvode till styrelsen och revisorer (punkt 9)
Styrelsen föreslår att oförändrade arvoden på årsbasis utgår till styrelsen om 200 000 kronor till styrelseordförande och med 80 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter samt att revisorn ska arvoderas enligt godkänd räkning.

Val till styrelsen och val av revisor (punkt 10)
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anders Lundmark, Margit Alt Murphy, Runar Bjorklund, Nikolaj Sorensen och Kerstin Valinder Strinnholm. Som styrelseordförande föreslås omval av Anders Lundmark. 

Valberedningen föreslår val av PWC som revisor för perioden fram till och med nästa årsstämma. Skulle PWC väljas, kommer auktoriserade revisorn Lars Kylberg att vara huvudansvarig revisor. 

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 11)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt i huvudsak följande.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras så att gränserna för antalet aktier ökar från lägst 18 000 000 aktier och högst 72 000 000 aktier till lägst 28 000 000 aktier och högst 112 000 000 aktier samt att gränserna för aktiekapitalet ökar från lägst 3 600 000 kronor och högst 14 400 000 kronor till lägst 5 600 000 kronor och högst 22 400 000 kronor.

Utöver ovanstående förslag föreslår styrelsen även vissa redaktionella ändringar av bolagsordningen.

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 12)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett emissionsbemyndigande enligt följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler, emission av teckningsoptioner, och/eller en kombination av dessa, s.k. units. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission av aktier, konvertibler, teckningsoptioner och/eller units med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Teckningsoptioner ska kunna emitteras vederlagsfritt.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i bolagsstämmans beslut som kan erfordras vid registrering av beslutet vid Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Majoritetskrav
För giltigt beslut i enlighet med punkt 11 och 12 krävs att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar
Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_________________

Kista i mars 2023

Bioservo Technologies AB (publ)

Styrelsen