Senaste nytt

Have a look at our updated page with applications for Ironhand®

Rättelse: Kommuniké från årsstämma i Bioservo Technologies AB (publ) den 7 maj 2020 (regulatorisk information)

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

02 apr, 2020  ·  Regulatorisk information

Kallelse till årsstämma i Bioservo Technologies AB (publ)

Aktieägarna i Bioservo Technologies AB (publ), org. nr 556650-7264 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 7 maj 2020 klockan 16.00 i bolagets lokaler, Torshamnsgatan 35, Kista.

Med hänsyn till effekter från spridningen av Coranavirus (COVID-19) har Bioservo beslutat att vidta följande försiktighetsåtgärder på Årsstämman:

  • Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras.
  • Deltagande av såväl styrelseledamöter som företagsledning kommer att begränsas.
  • Stämman kommer att kortas ner i tid, men utan att inskränka på aktieägares rättigheter.
  • VD-anförandet kommer kortas ner.

Bioservo vidtar dessa försiktighetsåtgärder för att vi värnar om aktieägare och medarbetares hälsa och för att så långt som möjligt begränsa eventuell smittspridning av det nya coronaviruset.

Vid behov och vid nya rekommendationer kommer Bioservo att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför årsstämman.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska

  1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktiebok fredagen den 1 maj 2020,
  2. dels senast fredagen den 1 maj 2020 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till Bioservo Technologies AB (publ), Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista eller per e-post till invest@bioservo.com. I anmälan bör uppges fullständigt namn, person-, eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast fredagen den 1 maj 2020 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på årsstämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt via Bolagets hemsida, www.bioservo.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Årsredovisning

Bolagets årsredovisning kommer att finnas tillgänglig den 2 april 2020 på bolagets hemsida www.bioservo.com. Det går även att få årsredovisningen per post vid förfrågan.

Förslag till dagordning

1.      Stämmans öppnande

2.      Val av ordförande

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd

4.      Val av en eller två justeringsmän

5.      Godkännande dagordning

6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.      Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

8.      Beslut om:

         a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

   b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

         c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

9.      Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

10.   Val till styrelsen och val av revisor

11.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

12.   Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Till årsstämmans ordförande föreslås Anders Lundmark.

Arvode till styrelsen och revisorer (punkt 9)

Styrelsen föreslår att oförändrade arvoden på årsbasis utgår till styrelsen om 200 000 kronor till styrelseordförande och med 80 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter samt att revisorn ska arvoderas enligt godkänd räkning.

Val till styrelsen och val av revisor (punkt 10)

Valberedningen föreslår omval av Anders Lundmark (ordförande), Kunal Pandit, Runar Bjørklund, Karin Ruiz och Nikolaj Sørensen samt nyval av Claes Mellgren. Hans von Holst har avböjt omval.

Claes Mellgren är grundare av AQ Group, en global tillverkare av komponenter och system till industrin, och var mellan 2010 och 2018 även koncernchef för bolaget. Han var tidigare verksam som produktions- logistik- och platschef vid olika ABB enheter i Västerås. Claes arbetar idag huvudsakligen som affärsängel och innehar andra styrelseuppdrag i AQ Group (Nasdaq Mid Cap), Note AB (Nasdaq Small Cap) och Automation Region. Claes är utbildad civilingenjör från Linköpings Universitet.

Förslag om omval av revisor Anna Stenberg från Mazar SET Revisionsbyrå AB för perioden fram till och med nästa bolagsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 11)

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 1 500 000 aktier. Emission skall kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt mot kontant betalning, betalning genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att Bolaget skall kunna emittera aktier för att möjliggöra betalning av köpeskilling vid förvärv av företag eller rörelse samt kunna göra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning om cirka 10,5% av aktierna och rösterna i Bolaget. För beslut enligt styrelsens förslag erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 14 298 321 stycken varvid varje aktie har en röst. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

Kista 2 april 2020

Bioservo Technologies AB (publ)

Styrelsen

Om Bioservo Technologies
Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva.

Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
För mer information, vänligen besök 
www.bioservo.com