Senaste nytt

Kallelse till årsstämma i Bioservo Technologies AB (publ) (regulatorisk information)

Carbonhand erhåller regulatoriskt godkännande i Australien

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

16 dec. 2022

Carbonhand® har bevisad terapeutisk effekt på greppstyrka, handfunktion och livskvalitet

I den nyligen avslutade iHand-studien, påvisas en terapeutisk, dvs bestående, effekt avseende greppstyrka och handfunktion efter sex veckors användning av Carbonhand. Slutresultatet som presenteras idag visar att de personer som deltagit och använt den kraftförstärkande handsken Carbonhand under aktiviteter i dagliga livet har förbättrat sin greppstyrka med i genomsnitt 24%.

Dammsuga sjlv med hjlp av Carbonhand

Idag presenteras slutresultatet från iHand-studien* som genomförts i samarbete med forskningsinstitutet RRD i Nederländerna. Resultatet av användandet av Carbonhand under sex veckor ger en förbättring av handstyrkan med 24% (+1,9 kg), med kvarvarande effekt på 22% (+1,6 kg) 4 veckor efter avslutad interventionsperiod.

Personer med nedsatt greppstyrka och/eller nedsatt handfunktion har inkluderats i studien oberoende bakomliggande sjukdom eller skada. De har endast kontrollerats för att ha en stabil fas i sitt sjukdomstillstånd, för att spontan förändring inte ska ske under studiens gång. Därefter har de använt Carbonhand hemma i 6 veckor under aktiviteter i det dagliga livet. Efter denna interventionsperiod har personerna fått genomföra uppföljningsmätningar 4 veckor efter avslutad användning av Carbonhand.

Slutresultatet presenteras samtidigt på två internationella kongresser, världskongressen för neurorehabilitering (WCNR) i Wien och kongressen för handkirurgi (SFRM-GEMMSOR) i Paris, anordnad av den franska handkirurgiska föreningen. 

Analyser av resultatet på greppstyrka har även genomförts på olika subgrupper. De som har haft störst terapeutisk effekt av Carbonhand är personer med perifera ortopediska skador, såsom frakturer i handen, nervskador efter operation eller plexus brachialisskada. Andra patientgrupper som har kraftigt förbättrad greppstyrka är de med skador på det centrala nervsystemet som stroke, MS eller ryggmärgsskada. En kraftig förbättring av greppstyrka ses även hos personer med reumatiska sjukdomar eller artros.

Utöver det primära effektmåttet greppstyrka har även sekundära effektmått använts i studien, bland andra Action Research Arm Test (ARAT) som mäter handfunktion, Numerisk smärtskattningsskala (NPRS) för smärtskattning samt enkäter som till exempel Michigan Hand Outcomes Questionnaire (MHQ) som undersöker hur personer skattar sin förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet samt livskvalitetsformulär. Även data som exempelvis använd tid har även samlats in med hjälp av Carbonhand, för att kunna undersöka dos-responssambandet mellan användning av Carbonhand med olika bedömningsinstrument. Resultat baserat på dessa effektmått kommer presenteras allteftersom analyserna är genomförda och verifierade. 

En signifikant förbättring i handfunktion har redan indikerats baserat på Interim-resultatet av bedömningsinstrumentet Jebsen-Taylor Hand Function Test (JTHFT). Analysen av resultatet från 49 av studiedeltagarna visar signifikant förbättring i handfunktion från baslinjemätningen till mätningen efter interventionsperioden samt terapeutisk effekt, från avslutad intervention till 4 veckor efter avslutad intervention. JTHFT består av sju aktiviteter som deltagarna i studien utför på tid. En signifikant förbättring i tid visades i sex av sju aktiviteter i testet. 

Vid analys av data från samtliga 63 deltagare har det även påvisats en signifikant förbättring avseende livskvalitet med bedömningsinstrumentet EQ-5D-5L, ett skattningsformulär med fem svarsnivåer inom fem olika områden: rörlighet, aktiviteter, hygien, smärta/besvär och oro /nedstämdhet samt består av en visuell analog skala (EQ VAS) för självskattad hälsa mellan 0–100. Bedömningsinstrumentet är internationell golden standard och används som grund i hälsoekonomiska analyser, vilka syftar till att bedöma kostnader och hälsoeffekter i samband med resursanvändning inom hälso- och sjukvården.  

”Att kunna påvisa den kliniska nyttan av att använda Carbonhand är avgörande för Bioservo som nu har möjligheten att nå ut på rehab marknaden med nya förutsättningar. Resultatet av iHand-studien kommer att ligga till grund för en hälsoekonomisk analys, vilken ofta används som viktigt beslutsunderlag vid upphandlingar i Sverige och internationellt, såväl inom ersättningssystem som av försäkringsbolag.” säger Petter Bäckgren, VD på Bioservo och fortsätter "Min bedömning är att när vi nu kan erbjuda relevanta beslutsunderlag för sjukvården kommer fler patienter få möjligheten att erbjudas Carbonhand".


För mer information, vänligen kontakta
Petter Bäckgren, VD, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10
petter.backgren@bioservo.com

Mikael Wester, Marknadsdirektör, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10
mikael.wester@bioservo.com


Om Bioservo Technologies
Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva. Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka. Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
För mer information, vänligen besök www.bioservo.com


* Kottink AIR, Nikamp CDM, Buurke JH, Bos F, van der Sluis CK, van den Broek M, Onneweer B, Stolwijk-Swüste JM, Brink SM, Rietman JS, Prange-Lasonder GB. Six weeks use of a wearable soft-robotic glove during ADL: preliminary results of ongoing clinical study. 5th International Conference on Neurorehabilitation (ICNR), Oct 13-16 2020. Den kliniska prövningen har genomförts inom ramen för iHand-projektet. Projektet har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 enligt bidragsavtal nr 801945.