Region:   International United States Sweden

15 nov. 2022  ·  Regulatorisk information

Bioservo Technologies AB Delårsrapport januari – september 2022

Tredje kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,9 (2,3) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -9,9 (-5,1) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -10,7 (-6,3) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -10,7 (-6,3) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,56 (-0,40) SEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -15,8 (-7,4) MSEK

Första nio månaderna i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 8,4 (4,8) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -31,6 (-22,5) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -34,6 (-26,2) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -34,6 (-26,2) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,83 (-1,65) SEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -38,8 (-25,8) MSEK
 • Likvida medel uppgick per den 30 september till 12,7 (61,3) MSEK

Händelser under perioden

 • Bioservo Technologies AB har via distributören Rhino Tool House erhållit en första order från Waupaca Foundry på 30 Ironhand®-system till ett ordervärde av 1,6 MSEK.
 • Bolaget har tecknat ett distributionsavtal med Rehabilitations Systeme AG för försäljning av Carbonhand®Schweiz. Avtalet ger tillgång till en ny marknad med etablerade betalningssystem och är en del av en kraftig satsning inom Life Science.
 • Bolaget har offentliggjort nya finansiella mål för 2025 baserat på det tilltagande intresset inom industrisegmentet i USA samt den kommande lanseringen av Carbonhand 2.0 inom hälsovårdssegmentet. Enligt de nya målen ska Bioservo uppnå en omsättning uppgående till 100 MSEK och kassaflödespositivitet under 2025.
 • Styrelsen för Bioservo Technologies Aktiebolag har under perioden beslutat om en nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bioservo initialt cirka 30,3 MSEK före emissionskostnader.
 • Extra bolagsstämma har hållits den 19 september 2022.

Händelser efter perioden

 • Bioservo Technologies AB har knutit ännu en ny distributör till sitt nätverk för den globala försäljningen av Carbonhand®. Senaste tillskottet av distributörer är Device Services Australia som arbetar över hela Australien med specialutbildad säljpersonal och kliniker.
 • Bioservo Technologies AB:s nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) avslutades den 10 oktober 2022. Teckningssammanställningen visar att 45,2 procent tecknades med och utan stöd av uniträtter. Återstående del av Företrädesemissionen har tecknats av de investerare som garanterat emissionen vilket betyder att Företrädesemissionen är fulltecknad och Bioservo därmed tillförts cirka 30,3 MSEK före emissionskostnader.
 • Bioservo Technologies AB s företrädesemission av units avslutades den 10 oktober 2022 har registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad unit (”BTU”) var tisdagen den 8 november 2022.
 • Efter genomgångna säkerhetstester är Carbonhand nu klassificerad och godkänd som ett medicintekniskt hjälpmedel enligt MDR och försäljningsarbetet drar i gång på allvar i flera länder i Europa under kvartal 4, 2022.

Ladda ner hela rapporten

För ytterligare information, vänligen kontakta

Petter Bäckgren, VD
petter.backgren@bioservo.com
+46 8 21 17 10

eller

Madeleine Börjesson, CFO
madeleine.borjesson@bioservo.com
+46 8 21 17 10


Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bioservo Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 November 2022 cirka kl 08:30 (CET). 


Om Bioservo Technologies
Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva. Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka. Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.
För mer information, vänligen besök www.bioservo.se