Region:   International United States Sweden

18 aug. 2023  ·  Regulatorisk information

Bioservo Technologies AB Delårsrapport januari – Juni 2023

Andra kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,2 (3,6) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -11,4 (-11,0) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -11,9 (-11,8) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -11,9 (-11,8) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,42 (-0,62) SEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -9,5 (-9,8) MSEK

Första halvåret i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,8 (6,5) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -20,3 (-21,8) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -21,3 (-23,9) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -21,3 (-23,9) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,75 (-1,26) SEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -22,3 (-22,2) MSEK

Händelser under perioden

 • Styrelsen för Bioservo Technologies AB meddelar att den med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 april 2023 beslutat att genomföra en emission av units om högst cirka 37 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
 • Carbonhand registreras som en medicinteknisk produkt i USA enligt 510(k)-Exempt, därmed initieras arbetet med att etablera en kommersiell infrastruktur av partnerföretag.
 • Bioservo tecknar distributionsavtal med Assistive Innovations för försäljning av Carbonhand® i Nederländerna samt med Anatomical Concepts för försäljning av Carbonhand® i Storbritannien.

Händelser efter perioden

 • Michael Forss utses till ny interim CFO och medlem i ledningsgruppen, Michael efterträder Madeleine Börjesson som CFO och tillträder den 7 juli 2023. Michael har en bakgrund som revisor och partner på EY med lång och värdefull erfarenhet av publika bolag i en internationell miljö.
 • Genom en företrädesemission, registrerad den 3 juli, kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med 11 374 790,40 SEK, från 5 687 395,40 SEK till 17 062 185,80 SEK, genom utgivande av 56 873 952 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 28 436 977 till 85 310 929 aktier. Utspädningen uppgår till 66,7 procent.
 • Deltagare i Företrädesemissionen har rätt att teckna nyemitterade aktier med stöd av teckningsoptionerna under perioden 6 december - 20 december 2023. En (1) teckningsoption av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bioservo, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden 22 november - 5 december 2023, dock lägst aktiens kvotvärde, för närvarande 0.20 kronor och högst 2 kronor. Vid fullt utnyttjande av samtliga utgivna teckningsoptioner av serie TO3 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 3 791 596,80 kronor och antalet aktier med 18 957 984. Bolaget kan därmed tillföras ytterligare högst 38 MSEK före emissionskostnader om cirka 2 MSEK.
 • Bioservo tecknar ett grossistdistributörsavtal med Veterans Healthcare Supply Solutions för försäljning av Carbonhand i USA. Den initiala avsikten med avtalet är att göra Carbonhand tillgängligt för Veterans Administration Facilities (VA) och Department of Defense Healthcare Facilities (DoD). Avtalet kan även utökas till att omfatta andra kundsegment.

Ladda ner hela rapporten

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petter Bäckgren, VD
petter.backgren@bioservo.com
+46 8 21 17 10

eller

Michael Forss, CFO
michael.forss@bioservo.com
+46 8 21 17 10


Denna information är sådan information som Bioservo är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 Augusti 2023 cirka kl 08:30 (CET). 


Om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva. Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka. Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.
För mer information, vänligen besök www.bioservo.se