Senaste nytt

Robothandskar vägen till jobb för Joakim

Bioservo Technologies AB Bokslutskommuniké 1 januari till 31 december 2019 (regulatorisk information)

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

06 maj, 2019  ·  Regulatorisk information

Bioservo Technologies AB Delårsrapport 1 januari till 31 mars 2019

Första kvartalet i siffror

  •  Nettoomsättningen ökade till 1,7 (1,4) MSEK, ökning med 21,4%
  •  Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,4 (-5,1) MSEK
  •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5,4 (-5,8) MSEK
  •  Periodens resultat uppgick till -5,4 (-5,8) MSEK
  •  Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,60 (-0,65) SEK

Händelser under perioden

Bioservo har utökat forsknings- och utvecklingssamarbete med infrastrukturdivisionen hos Eiffage, ett av Europas ledande bygg- och infrastrukturföretag, för att gemensamt utveckla en bionisk arm. I samband med detta har Eiffage lagt en första order, värd drygt 900 TSEK.

Valberedningen i Bioservo Technolies AB (publ) har beslutat att föreslå årsstämman följande förslag av antal styrelseledamöter och val av styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i styrelsen ska vara sex (6). Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Anders Lundmark, Runar Bjørklund, Hans von Holst, Karin Ruiz och Kunal Pandit samt nyval av Nikolaj Sørensen. Som styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Lundmark.Tomas Ward har avböjt omval.

Händelser efter perioden

Inga väsentliga händelser har skett efter periodens slut. 

VD Petter Bäckgren kommenterar första kvartalet 2019

Vi kan i stora drag sammanfatta verksamhetsårets första kvartal med en tydlig fokusering kring utveckling och förberedelser inför lanseringen av nästa generations Ironhand®. Den helt nya Ironhand® innehåller specifika förbättringar som ett resultat av omfattande tester hos våra utvecklingspartners och vi ser fram emot att introducera den nya handsken inom kort. Vi ser ett fortsatt starkt intresse för vår teknologi, vilket har bekräftats genom deltagandet på ett flertal branschspecifika event under kvartalet. Sammantaget ser jag med tillförsikt på framtiden med en stor potential för vår teknik inom såväl industrin som inom hälso- och sjukvården.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petter Bäckgren 
VD
petter.backgren@bioservo.com
+46 8 21 17 10

eller

Maria Myräng
CFO
maria.myrang@bioservo.com
+46 8 21 17 10

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Bioservo Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2019 cirka kl 08:40 (CET). 

Kort om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies (publ) är ett teknik- och utvecklingsbolag som kombinerar medicinsk vetenskap med modern robotteknik. Bolaget har en globalt framskjuten position inom soft exoskeleton-teknik, bärbara kraftstärkande produkter, för personer med behov av extra kraft för att stärka kroppens uthållighet och funktion, eller för personer med nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies AB grundades 2006 i ett samarbete mellan forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan och en läkare på Karolinska sjukhuset. Vår SEM (Soft Extra Muscle) -teknik uppfanns av professor Hans von Holst (neurokirurgi), professor Jan Wikander och doktor Johan Ingvast (doktorsexamen i mekatronisk teknik). Sedan starten har vi vidareutvecklat denna hyllade och patenterade SEM -teknologi (Soft Extra Muscle) och är idag världsledande inom mjuka exoskelett.

Åtagandet bygger på en stark tro på att denna teknik kommer att förändra livet för många människor genom att stärka deras oberoende och höja deras livskvalitet.

Efter många år av forskning och utveckling fokuserar Bioservo Technologies på en kommersialisering av bolagets produkter och patenterade teknik. De framtagna handskarna lämpar sig väl för både rehabilitering inom hälso- och sjukvården och i preventivt syfte för professionella användare inom industrin. Bolaget har bland annat tecknat strategiska samarbetsavtal med ett flertal multinationella företag inom bland annat fordons- och flygindustrin, samt företag verksamma inom bygg/anläggning/infrastruktur.

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se