Senaste nytt

Kallelse till årsstämma i Bioservo Technologies AB (publ) (regulatorisk information)

Carbonhand erhåller regulatoriskt godkännande i Australien

World’s first soft robotic muscle strengthening system. Developed in collaboration with leading Fortune 500 companies

Menu

22 feb. 2023  ·  Regulatorisk information

Bioservo Technologies AB Bokslutskommuniké 2022

Carbonhand redo för lansering, men försening och senarelagda order tyngde kvartalet.

Fjärde kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,3 (2,3) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -15,5 (-7,5) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -16,0 (-8,5) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -15,9 (-8,5) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,56 (-0,45) SEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -13,5 (-8,5) MSEK

Helår i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 9,6 (7,1) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -47,6 (-30,5) MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -50,5 (-34,7) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -50,5 (-34,7) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,76 (-1,83) SEK
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -50,6 (-34,4) MSEK
 • Likvida medel uppgick per den 31 december till 25,0 (51,5) MSEK

Händelser under perioden  

 • Carbonhand® blir klassificerad och godkänd som en medicinteknisk produkt enligt den europeiska förordningen om medicintekniska produkter (MDR), vilket innebär att Carbonhand 2.0 kan börja säljas i Europa.
 • Bioservo tecknar distributörsavtal med Device Services Australia för försäljning av Carbonhand®, en marknad med ett välutvecklat nationellt ersättningssystem, vilket är goda förutsättningar för att Carbonhand® ska bli ett relevant tillskott som assisterande och rehabiliterande hjälpmedel. 
 • Bioservo förstärker försäljningskanalen i Tyskland, den största marknaden i Europa, och kompletterar nätverket med ytterligare en distributör, Hidrex GmbH’s.
 • Bioservo lägger ut all produktion hos partnerföretag. I samband med omställningen av organisationen genomför bolaget kostnadsbesparingar genom att organisationen minskas med ca 25%, framförallt produktionspersonal, samt genom minskad användning av externa konsulter. Kostnadsbesparingens effekt förväntas börja ge effekt under andra kvartalet 2023 och beräknas uppgå till ca 7 MSEK på årsbasis.
 • I den nyligen avslutade iHand-studien, påvisas en terapeutisk, dvs bestående, effekt avseende greppstyrka och handfunktion efter sex veckors användning av Carbonhand. Slutresultatet som presenterades i december 2022 visar att de personer som deltagit och använt den kraftförstärkande handsken Carbonhand under aktiviteter i dagliga livet har förbättrat sin greppstyrka med i genomsnitt 24%.
 • Bioservo Technologies AB:s genomför en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”) som avslutas den 10 oktober 2022. Företrädesemissionen fulltecknas och tillför bolaget cirka 30,3 MSEK före emissionskostnader.
 • Under perioden har bolaget överlåtit en del av komponentlagret till en underkonsult för ca 3,7 MSEK motsvarande anskaffningsvärdet för bolaget. Transaktionen har nettoredovisats i resultaträkningen. Betalning erhölls den 2 januari, 2023


Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Under januari 2023 levereras nya Carbonhand® till de första patienterna i Sverige, Norge och Tyskland. Orderstocken vid årsskiftet uppgick till ca 40 enheter.
 • Waupaca Foundry, Bioservo och Rhino Tool House konkluderar ett framgångsrikt partnerskapsprojekt där 30 Ironhand-system har använts under sju månader. Waupaca beslutar att fortsätta en utrullning vid ytterligare tre anläggningar. De ytterligare 30 Ironhand-systemen som ska användas i fas 2 av utrullningen säljs till ett ordervärde om 1,8 MSEK.
 • Under fjärde kvartalet 2022 har bolaget överlåtit en del av komponentlagret till en underkonsult för ca 3,7 MSEK. Betalning erhölls den 2 januari, 2023.
   

Ladda ner hela rapporten


 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Petter Bäckgren, VD
petter.backgren@bioservo.com
+46 8 21 17 10

eller

Madeleine Börjesson, CFO
madeleine.borjesson@bioservo.com
+46 8 21 17 10


Denna information är sådan information som Bioservo är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 Februari 2023 cirka kl 08:30 (CET). 


Om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva. Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka. Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB är utsedd till bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se