Region:   International United States Sweden

12 juni 2023  ·  Regulatorisk information

Bioservo offentliggör slutligt utfall i Företrädesemissionen

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

Bioservo Technologies AB (”Bioservo” eller ”Bolaget”) meddelar idag det slutliga utfallet i företrädesemissionen av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO3, där teckningsperioden avslutades den 9 juni 2023 (”Företrädesemissionen”). Teckningssammanställningen visar att totalt 11 493 735 units, motsvarande cirka 60,63 procent av Företrädesemissionen, för en sammanlagd teckningslikvid om cirka 22,4 Mkr, tecknades med och utan stöd av uniträtter. Därmed togs emissionsgarantier avseende 7 464 249 units i anspråk, motsvarande cirka 39,37 procent av Företrädesemissionen, för en sammanlagd teckningslikvid om cirka 14,6 Mkr. Bioservo tillförs genom Företrädesemissionen sammanlagt cirka 37 Mkr före emissionskostnader. 

"Det kapital som nu tillförs Bioservo möjliggör en viktig förstärkning av försäljningsaktiviteterna och en omedelbar kommersiell satsning på Carbonhand i USA. Den kommersiella satsningen på den amerikanska marknaden, där bolaget redan identifierat en stor försäljningspotential, inleds omgående tack vare att bolaget tidigare än planerat etablerat marknadstillträde genom registreringen av Carbonhand som 510(k)-Exempt i FDA:s databas för medicintekniska produkter", säger Petter Bäckgren, VD för Bioservo.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen löpte ut den 9 juni 2023 och sammanställningen visar att 11 422 425 units, motsvarande cirka 60,25 procent, tecknades med stöd av uniträtter. Därutöver tecknades ytterligare 71 310 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 0,38 procent. Totalt tecknades Företrädesemissionen, med och utan stöd av uniträtter, till cirka 60,63 procent. Därmed togs emissionsgarantier avseende 7 464 249 units i anspråk, motsvarande cirka 39,37 procent av Företrädesemissionen, för en sammanlagd teckningslikvid om cirka 14,6 Mkr. Bioservo tillförs därmed cirka 37 Mkr före emissionskostnader om cirka 5,2 Mkr genom Företrädesemissionen.  

Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats units via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 24 maj 2023.

Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med 11 374 790,40 kronor, från 5 687 395,40 kronor till 17 062 185,80 kronor, genom utgivande av 56 873 952 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 28 436 977 till 85 310 929 aktier. Utspädningen uppgår till 66,7 procent. 

Handel med BTU 
Handel med betald tecknad unit (”BTU”) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 25-26, 2023.

Teckningsoptioner 
Deltagare i Företrädesemissionen har rätt att under perioden 6 december - 20 december 2023 teckna nyemitterade aktier genom de vederlagsfria teckningsoptionerna. En (1) teckningsoption av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bioservo, till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden 22 november - 5 december 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,20 kronor) och högst 2 kronor. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner av serie TO3 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 3 791 596,80 kronor och antalet aktier med 18 957 984. Bolaget kan därmed att tillföras ytterligare högst 38 Mkr före emissionskostnader om cirka 2 Mkr.

Rådgivare 
Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bioservo i samband med Företrädesemissionen.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Petter Bäckgren, VD, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10
petter.backgren@bioservo.com


Mikael Wester, Marknadsdirektör, Bioservo Technologies AB
Telefon: 08 21 17 10
mikael.wester@bioservo.com


Om Bioservo
Bioservo Technologies AB är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva. Bolaget har en unik global position inom mjuka aktiva exoskelett för handen, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka. Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

FNCA Sweden AB är utsedd till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
För mer information, vänligen besök www.bioservo.se.

 

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande är ej för offentliggörande, publicering, spridning eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Singapore, Storbritannien, eller Sydafrika eller någon annan stat, territorium eller jurisdiktion där offentliggörande, publicering, spridning eller distribution skulle vara otillåtet eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet är endast för informationsändamål och utgör ej ett erbjudande om att sälja eller emittera, köpa eller teckna något av de värdepapper som beskrivs häri (gemensamt "Värdepapperna") eller något annat finansiellt instrument i Bioservo Technologies AB. Varje erbjudande avseende Värdepapperna kommer endast att ske genom det prospekt som Bioservo Technologies AB har offentliggjort.  Erbjudanden lämnas inte till, och anmälningssedlar godkänns inte från, tecknare (inklusive aktieägare), eller personer som agerar på uppdrag av tecknare, i samtliga jurisdiktioner där sådana anmälningar om teckning skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller andra åtgärder företas utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder i strid med restriktionerna kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är registrerad i, dessa länder. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att teckna eller förvärva de Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

Inga av Värdepapperna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i USA (innefattande dess territorier och provinser, varje delstat i USA samt District of Columbia) och får inte erbjudas, pantsättas, säljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med annan tillämplig värdepapperslagstiftning. Det kommer inte att ske något offentligt erbjudande av något av Värdepapperna i USA.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en "Relevant Stat"), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperna som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med undantag i Prospektförordningen. Personer i någon Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Storbritannien riktas och kommuniceras detta pressmeddelande endast till personer som är kvalificerade investerare enligt definitionen i artikel 2(e) i Prospektförordningen (2017/1129) som är (i) personer som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, i dess ändrade lydelse ("Föreskriften"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften, eller (iii) personer som är befintliga medlemmar (Eng. members) eller borgenärer i Bioservo Technologies AB eller andra personer som omfattas av artikel 43 i Föreskriften, eller (iv) personer till vilka det annars lagligen får förmedlas (alla sådana personer som avses i (i), (ii), (iii) och (iv) ovan benämns gemensamt "Relevanta Personer"). Personer i Storbritannien som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder på grundval av detta pressmeddelande och ska inte förlita sig på det.

Detta pressmeddelande utgör inte en investeringsrekommendation. Priset på, och värdet av, värdepapper samt varje inkomst som härrör från värdepapper kan gå såväl ned som upp och du kan förlora hela din investering. Tidigare prestation är inte en indikation på framtida prestation. Informationen i detta meddelande kan inte förlitas på som indikation på framtida prestation.

Detta pressmeddelande innehåller viss information som återspeglar Bioservo Technologies AB:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information och återspeglar Bioservo Technologies AB:s uppfattningar och förväntningar och involverar ett antal risker, osäkerheter och antaganden som kan leda till att faktiska händelser och resultat skiljer sig väsentligt från alla förväntade framtida händelser eller prestationer som uttrycks eller underförstås av det framåtriktade uttalandet. Informationen i detta pressmeddelande kan ändras utan något föregående meddelande och förutom vad som krävs enligt tillämplig lag åtar sig Bioservo Technologies AB inte något ansvar eller skyldighet att offentligt uppdatera eller granska några av de framåtblickande uttalandena i det och har inte heller för avsikt att göra det. Du bör inte ha otillbörligt förtroende för framåtblickande uttalanden, som endast gäller under dagen för detta pressmeddelande. Som ett resultat av dessa risker, osäkerheter och antaganden bör du inte lägga otillbörligt förtroende för dessa framåtriktade uttalanden som en förutsägelse av faktiska framtida händelser eller på annat sätt.